Vásárlási feltételek

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

AZ AZTEK S.R.O. ÁLTAL ÜZEMELTETETT WWW.SCOTT-SPORT.HU ÉS A WWW.NEWMOTION.HU  WEBOLDALAKKAL ÖSSZEFÜGGÉSBEN MEGVALÓSULÓ ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

 

Miért készült ez a tájékoztató?

Az Aztek s.r.o.  által a www.scott-sport.hu és a www.newmotion.hu  weboldalalakon keresztül nyújtott szolgáltatások igénybevételével vagy az értékesített termékek megrendelésével összefüggésben személyes adatok kezelésére kerül sor.

 

A honlap látogatása regisztrációhoz nem kötött.

Fontosnak tartjuk, hogy az oldalunkat megtekintők és esetlegesen vásárlást indítók tisztában legyenek azzal, hogy az általuk megadott személyes adatok milyen formában kerülnek tárolásra, felhasználásra és esetlegesen harmadik fél számára átadásra.

 

Ki kezeli a személyes adatait?

Személyes adatait a Aztek s.r.o., mint adatkezelő kezeli.

Az adatkezelő elérhetőségei:

Székhelye: 92901 Kútniky, Kolónia 29.

E-mail címünk: info@newmotion.hu

Webcímünk: www.scott-sport.hu és www.newmotion.hu

 Telefonszámunk: +36 30 954 1647.

 

 A személyes adatok kezelésében azok címzettjei is részt vesznek, amelyek kategóriáról a jelen tájékoztató egyedi adatkezelési tájékoztatóinak a „Kik a személyes adatok címzettjei?” címe alatt értesülhet.

 

Milyen elveket tart fontosnak cégünk a személyes adatai kezelése során?

A személyes adatok kezelése a hatályos jogi szabályozás alapján történik. A megadott személyes adatok biztonsága a lehetséges és szükséges technikai és szervezési intézkedéssel részesül védelemben. Ennek során különösen nagy figyelmet fordítunk a személyes adatok bizalmasságának, sértetlenségének és rendelkezésre állásának biztosítása érdekében. A személyes adatok valódiságáért és pontosságért  Ön fele. Az  adatok átadását követően, azok bizalmas kezeléséért viszont már a cég felel. Azok a kifejezések, amelyek a jelen tájékoztatóban alkalmazásra kerülnek, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet vagy GDPR) értelmező rendelkezései között meghatározott fogalmak szerint kerültek értelmezésre. 

 

Az érintettek kategóriái

 

A weboldal üzemeltetéséből eredő adatkezelési tevékenység során érintettek a honlap látogatói, a weboldalra regisztrált felhasználók, az oldalon bemutatott termékeket megrendelő személyek.

 

Milyen jogai vannak a Cég által kezelt személyes adataival kapcsolatban?

 

Amennyiben a Cég az Ön személyes adatait kezeli, a GDPR alapján az alábbi jogok illetik meg; az erre nyitva álló teljesítési határidő (feltéve, ha hosszabbításra nem kerül sor) a kérelem, kérés beérkezését követő legfeljebb egy hónap:

 

  • tájékoztatáshoz és hozzáféréshez való jog, amelynek során az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy hozzáférést kapjon a személyes adatokhoz, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáihoz, az adatkezelés céljaihoz, azon címzettek vagy címzettek kategóriáihoz, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamához, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjaihoz, továbbá az érintett azon jogához, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtási jogához.

 

  • helyesbítéshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá az adatkezelés céljának figyelembevételével az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 

  •  törléshez való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó, hozzájárulás alapján kezelt személyes adatokat.

 

  •  az adatkezelés korlátozásához való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, amennyiben az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, vagy az adatkezelés jogellenes és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását, továbbá ha az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, illetve akkor, ha az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

 

  • tiltakozáshoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a kezelése ellen abban az esetben, ha az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A Társaság a tiltakozás alapján az adatkezelést nem szünteti meg, ha az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 

  • adathordozhatósághoz való jog, amelynek alapján az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az  adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán vagy a személyes adatok különleges kategóriáinak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez megadott hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul; és adatkezelés automatizált módon történik.

 

Milyen jogorvoslati lehetőségei vannak a Cég által kezelt személyes adataival összefüggésben?

 

  1. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül minden érintett jogosult arra, hogy amennyiben az érintett szerint az Adatkezelő vagy az általa megbízott Adatfeldolgozó tevékenységével vagy mulasztásával jogsértést követett el, vagy annak veszélyét idézte elő, úgy panaszt tegyen a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (a továbbiakban: Felügyeleti Hatóság). A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: 1530 Budapest, Pf.:5. 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Tel.: 06 1/391-1400 Fax: 06 1/391-1410

 

  1. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog. A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog − sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatai kezelésével összefüggő jogait megsértették. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Ön dönthet úgy, hogy a pert a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

A törvényszékek listáját a http://birosag.hu/torvenyszekek webcím alatt érheti el. A www.scott-sport.hu és a www.newmotion.hu  honlapok cookie-k (sütik) használatával kapcsolatos tájékoztatóban olvashatja el.

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amelyet a honlap az Ön böngészőjének küld el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlap használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információ gyűjtésére kerüljön sor.

  

Az alkalmazott cookie-k fajtái:

A cookie-k lehetnek „állandó” vagy „ideiglenes” cookie-k.

Az állandó cookie-t a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes cookie-t azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző bezárásával automatikusan törlődik. A működéshez szigorúan szükséges cookie-k a weboldal használatához nélkülözhetetlenek és lehetővé teszik a honlap alapvető funkcióinak használatát. Ezek hiányában az oldal számos funkciója nem lesz elérhető az Ön számára. A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k információkat gyűjtenek a weboldal felhasználók általi használatáról, például, hogy mely felületeket látogatják leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kapnak a weboldalról. Az ezekből nyert információk a weboldal teljesítményének javítására kerülnek felhasználásra. A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból (IP cím, látogatás időtartama). Ezeket az adatokat a Cég kizárólag jogszabályi alapon, indokolt és alátámasztott esetben adja át az eljáró hatóságok részére. Az online történő megrendeléshez cookie-k engedélyezése szükséges. Amennyiben nem engedélyezi a cookie-k használatát, le tudja tiltani a böngészője beállításaiban. A cookie-k letiltása esetén bizonyos a szolgáltatások egyes elemei csak részben, vagy egyáltalán nem használhatóak. Megrendelő és Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Cég által üzemeltetett weboldalakon makrók / cookies („sütik”) működnek, ideértve többek között, de nem kizárólag a browser cookies-t, a tracking cookies-t és a computer cookies-t. A cookie-k letiltása: Amennyiben a cookie (süti) elhelyezéséhez Ön nem járul hozzá, azt a saját böngészőjében elvégzett beállítások (tiltás, visszavonás) útján teheti meg. Ebben az esetben ez bizonyos szolgáltatások igénybevételét korlátozhatja vagy megakadályozhatja. A cookie-k böngészőjén keresztüli törléséről bővebb tájékoztatást többek között az alábbi linkeken is találhat:

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

 

A cookie-k jogszabályi háttere és alkalmazásuk jogalapja:

Az adatkezelés hátterét a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker törvény) rendelkezései jelentik. A cookie-k alkalmazásának jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása a személyes adatainak kezeléséhez, amelyet bármely időpontban visszavonhat, ez azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

 

A WWW.SCOTT-SPORT.HU és a WWW.NEWMOTION.HU WEBOLDALAKRA TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL ÖSSZEFÜGGŐ EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A regisztráció során megadott személyes adatok kezelésének célja, hogy az Ön által kiválasztott terméket meg tudja vásárolni az Ön által kiválasztott fizetési és kiszállítási móddal.

 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Cég az Ön magánszemélyként történő vásárlása  esetén a következő adatokat kéri el:

nevét (vezetéknév/keresztnév), email címét, mobil telefonszámát, számlázási és kiszállítási címét (ország, irányítószám, utca, házszám, épület, emelet, ajtó)

Jogi személyként történő vásárlás esetén a fenti adatok mellett kötelező megadni a cég adószámát is.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Kik a személyes adatok címzettjei?

A kezelt személyes adatokhoz, mint címzettek a Cég  azon dolgozói férnek hozzá, akik a regisztrációs fiók üzemeltetésével járó feladatokat látják el, továbbá a személyes adatokat a Cég közli a tárhely szolgáltatói tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval. Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

 

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a megadott hozzájárulás visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a regisztrációs fiók szolgáltatás megszüntetéséig tart.

 

 

A WWW.SCOTT-SPORT.HU  ÉS A WWW.NEWMOTION.HU WEBOLDALAK SZÁMLÁZÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

Az adatkezelés célja a megrendelt termékekért/szolgáltatásokért fizetett ellenértékről szóló számla kiállítása az Ön erre irányuló kérelme esetén, továbbá a számla kiállításából eredő és a Céget terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség.

 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A Cég a számlázás céljából az Ön nevét, számlázási címét, a termék/szolgáltatás megjelölését, a termék/szolgáltatás díját, valamint a számla kiállításának időpontját, mint személyes adatokat kezeli.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a számlakiállítás iránti kérelme esetén a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Számla kiállítását követően a Társaságot számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség terheli, amelynek során – a hozzájárulása visszavonásától függetlenül – az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja alapján az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése, amely jelen esetben a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szvtv.).

 

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek a Cég azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a számla kiállításával és kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat a Cég közli a számlázással összefüggő könyvelői tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval. Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

 

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

Az adatkezelés időtartama a számla kiállítása iránti kérelme vonatkozásában az Ön által megadott hozzájárulás időpontjától annak visszavonásáig terjed, a számla kiállítását követően ─ a Céget terhelő számviteli bizonylat megőrzési kötelezettség keletkezéséből adódóan ─ a személyes adatok megőrzési ideje az Szvt.-ben foglalt 8 év.

 

 

A WWW.SCOTT-SPORT.HU  ÉS A WWW.NEWMOTION.HU WEBOLDALAK  SZÁLLÍTÁSSAL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja az Ön által megrendelt termék/szolgáltatás szállítása a megadott címre.

 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A szállítás érdekében a Cég az Ön nevét (vezetéknév/keresztnév), telefonszámát, e-mail címét, címét (szállítási címként), valamint a megrendelt termékért/szolgáltatásért fizetendő ellenérték összegét, mint személyes adatokat kezeli.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, amely a szerződés teljesítéséhez, valamint a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok szolgáltatása a szerződés kötésének előfeltétele, azok hiányában a megrendelés nem véglegesíthető. Az adatok szolgáltatása a szerződés alapján a Cég által vállalt szállítás teljesítéséhez szükségesek.

 

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek a Cég azon dolgozói férhetnek hozzá, akik a megrendelt áruk szállításának kezelésével összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat a Cég közli a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval, valamint az áru szállítását végző futárszolgálati tevékenységet végző adatfeldolgozóval. Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

 

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése a szállítás teljesítését követő 5 évig tart

 

  

A WWW.SCOTT-SPORT.HU  ÉS A WWW.NEWMOTION.HU WEBOLDALAK  DIRKETMARKETING TEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS EGYEDI ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓJA

 

Milyen célból történik a személyes adatok kezelése?

A személyes adatok kezelésének célja, hogy a regisztrációkor vagy a megrendeléskor megadott személyes adatait a Cég direktmarketing tevékenység céljából, így különösen a jelenlegi és jövőbeni telekommunikációs szolgáltatásai vagy más médiumai szükség szerint elvégzendő szerkesztési munkálatok, piackutatás, közvetlen piacszerzés és/vagy reklámküldés céljából a mindenkori jogszabályi előírásoknak megfelelően tárolja, kezelje és felhasználja.

 

Milyen adatok kezelésére kerül sor?

A direktmarketing tevékenység érdekében a Cég az Ön nevét (vezetéknév/keresztnév) és telefonszámát, és/vagy e-mail címét, és/vagy postai címét, mint személyes adatokat kezeli.

 

Mi a jogalapja a személyes adatai kezelésének?

Az adatkezelés jogalapja a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján az érintett hozzájárulása a személyes adatai kezeléséhez. Ön a hozzájárulását bármely időpontban visszavonhatja, amely azonban nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Kik a személyes adatok címzettjei?

Személyes adataihoz, mint címzettek a Cég azon dolgozói férhetnek hozzá, akik az Ön számára direktmarketing tevékenységgel összefüggő feladatokat látnak el, továbbá a személyes adatokat a Cég közli a tárhelyszolgáltató tevékenységet ellátó adatfeldolgozóval. Személyes adatai az Ön hozzájárulása nélkül nem kerülnek továbbításra harmadik félnek/természetes személynek, azok kizárólag hatóság vagy hivatalos szerv megfelelő jogalappal rendelkező hivatalos megkeresése esetén kerülnek átadásra.

 

Meddig tart a személyes adatai kezelése?

A személyes adatok kezelése az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, ennek hiányában legkésőbb a direktmarketing szolgáltatás megszüntetéséig tart.